سرطان آندومتر

سرطان اندومتر (سرطان رحم)

/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1/

سرطان آندومتر یکی از انواع سرطان های رحم می باشد که پوشش داخلی رحم را درگیر می کند. سرطان آندومتر شایع ترین سرطان دستگاه تناسلی زنان است. خوش بختانه در اکثر زنان این سرطان در مراحل اولیه تشخیص داده می شود که معمولا می تواند با جراحی تنها قابل درمان باشد. این سرطان در هر سنی می تواند رخ دهد...