سرطان تخمدان

سرطان تخمدان

/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86/

سرطان تخمدان یکی از مرگبار ترین سرطان های زنان است، و یکی از علل ان به این خاطر است که در مراحل پیشرفته تشخیص داده می شود. بیش از 80 درصد سرطان تخمدان در زنان یائسه یافت می شود و اوج بروز سرطان اپی تلیال تهاجمی تخمدان 56 الی 60 سالگی است.و با پاریته کم و ناباروی در ارتباط است. تحقیقات...