کلپوسکوپی

تستهای سرطان سرویکس

/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%8A%DA%A9%D8%B3/

پاپ اسمیر : پاپ اسمیر روشی برای آزمایش سلول های سرویکس است. تست HPV : می توان در کنار پاپ اسمیر، تست HPV را هم انجام داد، یا به صورت آزمایش های جدا از هم انجام شود. مانند پاپ اسمیر، تست HPV هنگام معاینه لگن و با استفاده از یک برس کوچک برای جمع کردن نمونه از سرویکس انجام می شود. توصیه می...